Sunday, 23 September 2012

Return Items as XML from a Database Procedure


XML is a great way to manage large data fast and smoothly. We can use this technique in Databases also, to get resultset from the procedure in the form of XML. This XML can be used in our application to get the required data.
The data returned in the XML is in the format of tags which makes data management easier.

Sample of XML Formatting:
<ROOT_TAG>
   <TAG1>
      <DATA1>your_data_here</DATA1>
      <DATA2>your_data_here</DATA2>
   </TAG1>
   <TAG2>
      <DATA1>your_data_here</DATA1>
      <DATA2>your_data_here</DATA2>
   </TAG2>
</ROOT_TAG>

Procedure to return data as XML based on a passed user ID:
CREATE PROCEDURE SP_GetItemsAsXML
@userID NUMBER
AS  
BEGIN
           SELECT
                                    1 AS Tag,
                                    NULL AS Parent,
                                    NULL AS 'ITEMS!1!',
                                    NULL AS 'ITEM!2!ITEMS_NAME!ELEMENT',
                                    NULL AS 'ITEM!2!ITEMS_SELECTED!ELEMENT'
                         UNION ALL
                         SELECT
                                    2 AS Tag,
                                    1 AS Parent,
                                    NULL,
                                    ITEMS_NAME,
                                    ITEMS_SELECTED
                         FROM TABLE_NAME
                         WHERE ITEMS_USERID=@userID
                         FOR XML EXPLICIT
END;

2 comments:

 1. mà ngồi xuống, bên cạnh còn có Tôn Doanh Vũ Văn Lê, Trần Vân Nhạc Cốc, Nhạc Liệt.

  Trong đại sảnh, Nhạc Cốc trưởng lão đem chuyện ở Phá Quân sơn kể qua một lần với Trần Vân, Tôn Phong Vũ Văn Lê bọn họ.

  - Lão tổ ta thấy lần này chúng ta đi viễn cổ hổ tộc mọi người thấy thế nào?

  Nhạc Thành cdongtam
  mu private
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhac san cuc manh
  tổng đài tư vấn luật
  http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  thành lập công ty
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm ngoại ngữất tiếng nói với Nhạc Thiên lão tổ.

  - Đem đội hộ vệ Kim Long và đội hộ vệ Hoàng Long mang theo, Nhạc Cốc Nhạc Liệt hai người đi cùng, nhớ kỹ, giết không tha, nói cho viễn cổ hổ tộc, người của Nhạc gia chúng ta không phải loại bọn chúng dễ động vào.

  Nhạc Thiên lão tổ lạnh lẽo mà nói.

  - Lão tổ, con mang theo đội hộ vệ Kim Long là tốt rồi, lão tổ có ngọc giản hay không, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất để đến viễn cổ Hổ tộc.

  ReplyDelete